『SOUND GARDEN 2014 Prelude "潜み音の庭"』LivePhotoPhotos by.SachicoTakehara


for SOUND GARDEN

GuestVocal...reiko  mochizuki

Vj...Bori(LosingMySilentDoors / 音景-Onkei-)